Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Zákona o svobodném přístupu k informacím a dle Vyhlášky 442/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

Označení a uvozovací textObsah položky
1. Název  Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení  Od 1.1.2003 zřízena Školní jídelna Lukov, okres Zlín, příspěvková organizace na základě usnesení Zastupitelstva obce Lukov č.j. 483/2002 ze dne 23.11.2002. Schválením Dodatku č.2 ke Zřizovací listině  č.j.02/2002 ze dne 29.10.2011 byl změněn název příspěvkové organizace  na nynější. Zřizovatel :  Obec  Lukov, K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
3. Organizační struktura  Mateřská škola o třech třídách s provozní dobou v pracovních dnech od 6:15 do 16:15 hod.   třídy:   Broučci – nejmladší věková skupina Včelky  – starší věková skupina Motýlci – děti s povinným předškolním vzděláváním Součástí subjektu je školní jídelna zajišťující i stravování žáků Základní školy Lukov, příspěvkové organizace
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa  K Lůčkám 350 763 17 Lukov
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu  Kancelář ředitelky Mateřská škola Lukov K Lůčkám 350 763 17 Lukov
4.3 Úřední hodiny  V pracovních dnech  10:00 – 11:00 hod  
4.4 Telefonní čísla  775 550 644  – ředitelka   608 148 447  – omlouvání dětí   731 713 458  – školní jídelna
4.5 Čísla faxu
4.6 Adresa internetové stránky  www.mslukov.cz
4.7 Adresa e-podatelny  ID Datové schránky  d89k9gc
4.8 Další elektronické adresy  mslukov@mslukov.cz   reditelka@mslukov.cz   jidelna@mslukov.cz – školní jídelna
5. Případné platby lze poukázatčíslo účtu 27-9030790227/ 0100   Komerční banka
6. IČ  70990280
7. DIČ  Nejsme plátci DPH
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů  -Zřizovací listina – Jmenovací dekret statutárního zástupce organizace – Školní řád Mateřské školy Lukov
– Organizační řád
– Směrnice o úplatě s přílohou Stanovení úplaty na školní rok
– Provozní řád – Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem „Můj domov – Obec Lukov“
8.2 RozpočetPovinně zveřejněné dokumenty (mslukov.cz)
9. Žádosti o informaceOsobně v úřadovně mateřské školy – Písemně  na adresu mateřské školy – e-mailem reditelka@mslukov.cz – Datovou schránkou d89k9gc – Telefonicky  775 550 644
Formulář
10. Příjem žádostí a dalších podání  osobně v úřadovně mateřské školy v úředních hodinách od 10:00 do 11:00 hod v pracovních dnech
11. Opravné prostředky  – Osobně v kanceláři, poštou na adresu školy   – Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení   – Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti   – O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
12. FormulářeFormuláře
13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy  – Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) – Zákon o pedagogických pracovnících č. 564/200 Sb. – Zákoník práce č. 262/2006 Sb. – Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
– Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
– Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. – ostatní na https://www.msmt.cz/dokumenty
14.2 Vydané právní předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Povinně zveřejněné dokumenty (mslukov.cz)