Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace

Kontakt na správce údajů:

Adresa: Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace, 763 17 Lukov, K Lůčkám 350

e-mail: mslukov@mslukov.cz  tel. 577 113 617, 775 550 644

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce Mateřské školy Lukov, příspěvkové organizace jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v mateřské škole. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

e-mail: hana.johnova@sms-sluzby.cz      tel:777 314 148

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy mateřské školy, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce mateřské školy.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech[1]. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy mateřské školy máte právo:

  1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad ( viz www.mslukov.cz – sekce GDPR – sazebník úhrad). Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
  2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
  3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
  4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.
  5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu mslukov@mslukov.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
  6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do mateřské školy dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
  7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnostÚřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?

Škola / Školka:

Velkou část údajů o žácích a jejich zákonných zástupcích zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (školský zákon, zákony o zdravotním a sociálním pojištění, vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky, vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a další). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, údaje o zdravotní způsobilosti, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší škole/školce, údaje ze školní matriky pravidelně předáváme Ministerstvu školství.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší škole/školce, případně je předáváme na žádost nebo z důvodu plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám.

Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například, zájmových kroužků, dále pro informování na webu o školních událostech a další. V kombinaci se smlouvami zpracováváme také údaje potřebné pro školní stravování, školní výlety, zájezdy a další podobné agendy. S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci v naší škole/školce, popř. v případě akce pořádané školou je předáváme plavecké škole, apod.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

V Lukově, 1.9.2018

Bc. Radka Komárková, ředitelka MŠ

[1] Čl. 38 odst. 5 ON

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Evidenční listy, matrika Třídní knihy MŠ Spisy o přijetí žáka a správní řízení Seznamy dětí k akcím MŠ Úrazy zaměstnanců, úrazy dětí Evidence žádostí o uvolnění dětí
Jsem správcem nebo   zpracovatelem? Pokud zpracovatelem – pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení školní evidence Vedení školní evidence Evidence příjetí žáků Podklad pro školní akce Bezpečnost na pracovišti a ve škole Evidence žádostí u uvolnění žáka
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Děti mateřské školy, zákonní zástupci Děti mateřské školy, třídní učitelé, vyučující děti mateřské školy, zákonní zástupci Děti mateřské školy zaměstnanci a žáci Žáci, zákonní zástupci
Kategorie osobních údajů jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna jmenné, kontaktní jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna jménné, kontaktní, zdravotní pojišťovny, bezinfekčnost, zdravotní způsobilost, kopie zdravotního průkazu Jmenné, adresa, pojišťovna, kontakty Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, příslušná místa – např. personál plaveckého bazénu Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 45 let 10 let 10 let 1 rok 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let 5 let
Předávají se osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany  Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů BOZP, BOZ Personální (listině – osobní spisy,vzdělávání pedagogů) a mzdová agenda, další vzdělávání pedagogických pracovníků Pokladní kniha a výpisy z účtu Účetnictví Hospitace Podací deník
Jsem správcem nebo   zpracovatelem? Pokud zpracovatelem – pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Bezpečnost na pracovišti a ve škole Vedení mzdové a personální agendy Evidence hotovostních a bezhotovostních plateb Vedení účetnictví Kontrola vyučujících Evidence pošty/vedení spisové služby
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci školy, žáci zaměstnanci školy plátci v hotovosti a na účet školy plátci v hotovosti a na účet školy zaměstnanci školy Příjemci a odesílatelé pošty
Kategorie osobních údajů Jménné, datum narození, podpis Jmenné, adresní, datum narození, rodné číslo, o jiných osobách, číslo bankovního účtu, zravotní pojišťovna, podpis jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly jmenné, jmenné kdo hospitoval Jmenné, adresní, kontaktní, podpis
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, sociální správa, zdravovtní pojišťovna, finanční úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 5 let (nemá dobu skartace) 50 let – personální listy, 30 let mzdové listy, 10 let – nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, pracovní smlouvy, 10 let – DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby, 5 let – návrhy odměn, výplatní lístky apod., 5 let – další vzdělávání pedagogických pracovníků 10 let 10 let 10 let 10 let
Předávají se osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany  zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník Práce, Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon § 64, § 68 zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Běžná e-mailová komunikace, datová schránka PPP Jídelna: Přihlášky ke stravování žáků ZŠ Jídelna: Výběr stravného, přehled plateb, počty obědů zaměstnanců a jiných strávníků Evidence úplaty za předškolní vzdělávání
Jsem správcem nebo   zpracovatelem? Pokud zpracovatelem – pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Komunikace se zákonnými zástupci a dalšími osobami Zvláštní vzdělávací potřeby Přihlášky ke stravování do školní jídelny Výběr stavného, přehled plateb ve školní jídelně Platba úplaty za předškolní vzdělávání
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Příjemci a odesílatelé pošty Žáci se specifickým vzděláváním, zaměstnanci pedagogicko psychologické poradny Žáci, pracovníci školy, cizí strávníci Žáci, zákonní zástupci a pracovníci školy, cizí strávníci Žáci navštěvující družinu, zákonní zástupci
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresní, kontaktní, podpis jmenné, adresné, kontaktní, druh znevýhodnění Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, číslo bankovního účtu, variabilní symbol Jmenné, adresní, číslo bankovního účtu, variabilní symbol
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, psychologicko pedagogická poradnu, zákonní zástupci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 5 let 10 let 3 roky 5 let 5 let, 1 rok po skončení akce
Předávají se osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
e c c c e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany  § 7 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných § 4 vyhl. č. 365/2014 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízeních vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování § 123 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon; § 6 vyhl. 14/2015 Sb., o předškolním vzdělání
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE V SOUVISLOSTI S PROVÁDĚNÍM TESTOVÁNÍ NA ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování osobních údajů Vašeho dítěte V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ON, GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě jakého právního titulu, jak dlouho a jakým způsobem bude zpracování probíhat a jaká jsou Vaše práva.

Správce údajů: Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace, IČO 70990280, Lukov, K Lůčkám 350, e-mail: mslukov@mslukov.cz, tel. 775550644

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce (škola) jsme odpovědni za veškerá zpracování osobních údajů Vašeho dítěte v rámci agendy testování dětí a žáků na nemoc COVID-19.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Hana Johnová, SMS-služby s.r.o., e-mail: hana.johnova@sms-sluzby.cz

tel:777 314 148

Osobní údaje zpracováváme k účelu zajistit povinnost neumožnit přítomnost netestovaných osob na prezenční výuce, a tím omezit šíření viru SARS-CoV-2 v době probíhající pandemie COVID-19.

Právním důvodem zpracování je plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) ON, která se vztahuje na správce, a v případě údaje o výsledku testu jako zvláštního (citlivého) údaje také čl. 9 odst. 2 písm. i) ON, tedy že zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 2 zákona č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a mimořádné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 pod č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, kterým se nařizuje školám a školským zařízením zajistit testování dětí a žáků na COVID-19.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, třída, datum provedení testu a výsledek testu, informace o výjimce z povinného testování nebo datum testování na jiném místě.

Osobní údaje budou zpracovávány do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování.

Osobní údaje jsou v případě pozitivně testovaného dítěte/žáka předávány orgánu ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanici). Mohou být také zpřístupněny oprávněným kontrolním orgánům při kontrole plnění mimořádného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví.

Podle ustanovení článku 12 až 22 ON můžete uplatnit právo na přístup k osobním údajům, opravu či aktualizaci údajů, výmaz osobních údajů, omezení zpracování údajů, a rovněž máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.